dotace

 

PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ

 

   - žadatelem zpravidla: obec, kraj, dobrovolné svazky obcí, fyzické osoby, p. o., podnikatelské subjekty,

   nestátní neziskové organizace, obchod. Spol. 100% vlastněné veřejným subjektem, školská zařízení, organizační složky státu

   - výše dotace od 45 % - 100 % dle prioritní osy

 

  - žadatelem buď fyzická osoba nebo SVJ/družstvo

   Bonus za více opatření: rodinné domy: 10 000 – 90 000 Kč

                                            bytové domy: až 120 000 Kč

 

   - pro malé, střední, velké podniky – od toho odvozená výše dotace

   Pro malé podniky se připravují dotace s podporou do 50 %

   - dotace na pořízení výzkumného vybavení

   - dotace na rekonstrukce zastaralých objektů a brownfields

   - dotace na úspory energie ve firmách

   - dotace na digitalizaci podniku – datové centrum

 

   - program obnovy rozvoje venkova: žadatelem obec do 3tis.obyvatel

   Výše podpory až do 80 %