dotace

Operační program životního prostředí: OPŽP

 

Prioritní osa 1 – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

- výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

- hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění do toků (např. podzemní nebo plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení)

 

Prioritní osa 2 – zlepšování kvality ovzduší

- výměna zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo plynový kondenzační kotel

- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody

 

Prioritní osa 3 – bioodpad, skládky

- budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, biologicky rozložitelný odpad)

- zavádění systému předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. systému „door-to-door“

- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

- budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů

- třídicí a roztřiďovací linky i s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů

- budování kompostáren a svozu gastroodpadů / kuchyňských odpadů

- výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů

 

Prioritní osa 4 – revitalizace zeleně, rybníků

- zakládání a obnova sídelní zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů)

- obnova a zakládání doprovodných vodních ploch, např. tůní, jezírek, mokřadů, drobných nádrží na srážkovou vodu, které podpoří zadržování vody v sídelním prostředí

- opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi (např. zakládání či obnova mezí, remízů, svodných příkopů, větrolamů)

- vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků včetně navazujících říčních ramen

 

Prioritní osa 5 – zateplení veřejných budov, výstavba budov v pasivním stylu

- zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní

- výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů

- instalace solárních termických či fotovoltaických systémů

- instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

- podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.