dotace

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost - OPTAK

 

Záměry OPTAKu obecně

Cíl 1:

- Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

- Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou Správu

- Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a tvorba pracovních míst

 

Cíl 2:

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

- Snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna výplní, VZT, LED, ostatní), výměn zdrojů energie, výroba energie pro vlastní spotřebu, optimalizace výrobních a technologických provozů

 

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

- podpora solárních, malých vodních a větrných elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel, využití bioplynu, biometanu, biomasy, pokročilých biopaliv v dopravě, akumulace a transformace energie mezi energo nositeli

- Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E

- výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přepravní a distribučních soustav a související plynové infrastruktury

 

Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení všech forem znečištění

- podpora vozidel na alternativní pohon včetně dobíjecí a plnící infrastruktury

 

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči přírodním katastrofám

- optimalizace spotřeby vody ve výrobě, znovuvyužití odpadní vody, recyklace vody, jímání vody, využití páry, suché chlazení atp.